Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Konkurs na najpiękniejszy wianek Bożonarodzeniowy

REGULAMIN KONKURSU na „Najpiękniejszy Bożonarodzeniowy wianek z naturalnych materiałów”

organizowany przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

KOORDYNATORZY KONKURSU I OSOBY WSPIERAJĄCE:

 1. Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka” (Katarzyna Rzeczkowska – koordynator konkursu)
 2. „Czarci Młyn” – Anna Martynowska-Pietrzyk
 3. Piotr Bigus.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biorący udział w konkursie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na jego postanowienia.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za organizację jest Katarzyna Rzeczkowska. 

 

ZASADY UDZIAŁU

 1. Konkurs polega na wykonaniu bożonarodzeniowego wianka z wykorzystaniem naturalnych materiałów (suszonych owoców, szyszek, przypraw itp.).
 2. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać na adres e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl lub na massengera „Izerskiej Łąki: facebook.com/IzerskaLaka
 3. Termin nadsyłania zdjęć konkursowych to 15 grudzień 2020 r.
 4. Uczestnikiem konkursu może być osoba powyżej 18. roku życia. W Konkursie może wziąć udział również osoba poniżej 18. roku życia, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy dołączyć do wiadomości e-mail wraz ze zdjęciem konkursowym.
 5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodzina pracowników Organizatora, tzn. udział brać mogą, jednak nie będą mogli otrzymać nagrody.
 6. Komisja konkursowa w składzie: Piotr Bigus, Katarzyna Rzeczkowska (CEE Izerska Łąka) oraz Anna Martynowska-Pietrzyk (Czarci Młyn) wybiorą 3 najlepsze w ich ocenie prace, które zostaną nagrodzone.
 7. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się drogą e-mailową do dnia 18.12.2020 r.
 8. Nagrodami w konkursie są 3 pakiety, w skład których wchodzą: 4 rodzaje mąki z Dolnośląskich Młynów, mały miodek, „Gra Izerska”, torba bawełniana – „Świeradów dba i kocha środowisko”. Przewidziane są również drobne nagrody dla najmłodszych uczestników.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1.
 3. MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod aresem email: ido@swieradowzdroj.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane  profilowaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od postanowień Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 2. Prawo do interpretacji regulaminu Konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie lub spornych przysługuje Organizatorowi.
 3. Jednoznaczną akceptacją powyższego Regulaminu jest zgłoszenie do Konkursu.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.