Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Świeradowska karta miejska – zasady udziału w projekcie

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania, wydawania i używania Świeradowskiej Karty Miejskiej, zwanej w skrócie ŚKM, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i jest własnością Organizatora Projektu, tj.:
  Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (zwane w skrócie MCKAiPG), mieszczącego się przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju.
 2. Karta jest potwierdzeniem uprawnień mieszkańców miasta Świeradów-Zdrój do korzystania z oferty rabatów, ulg, zwolnień, preferencji lub świadczeń aktualnie oferowanych przez Partnerów uczestniczących w Projekcie ŚKM.
 3. Lista Partnerów stanowi Załącznik 1 i jest na bieżąco aktualizowana na stronie swieradowzdroj.pl w zakładce „Nasze Miasto” oraz na stronie stacjakultury.swieradowzdroj.pl w zakładce „ŚKM”.
 4. Projekt stanowi element Planu działalności MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.
 5. Cele Projektu ŚKM to:
  1. umożliwienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dostępu do gminnych/lokalnych atrakcji oraz popularyzowanie korzystania przez nich z atrakcji naszej gminy i okolic,
  2. umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,
  3. kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego i poszerzanie katalogu możliwości jego wykorzystania.
 6. ŚKM jest kartą imienną i spersonalizowaną. Karta identyfikuje jej posiadacza jako mieszkańca Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
 7. ŚKM nie zastępuje żadnej formy płatności, a także nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową.
 8. Niniejszy dokument może ulegać zmianom lub aktualizacjom wprowadzanym przez Organizatora Projektu.
 9. Zmiany lub aktualizacje zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia na stronie internetowej swieradowzdroj.pl w zakładce „Nasze Miasto” oraz na stronie stacjakultury.swieradowzdroj.pl  w zakładce „ŚKM” z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany lub aktualizacji. Zmiany lub aktualizacje niniejszego dokumentu będą miały od tej daty zastosowanie do wszystkich kart, w tym również do kart wydanych przed dniem wejścia w życie zmiany lub aktualizacji.

II . OSOBY UPRAWNIONE I ZASADY WYDAWANIA ŚKM

 1. Przez osobę uprawnioną do korzystania z e Świeradowskiej Karty Miejskiej należy rozumieć każdą osobę fizyczną:
  • zameldowaną w Świeradowie-Zdroju,
  • rozliczającą się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklarujące Gminę Miejską Świeradów-Zdrój jako miejsce stałego zamieszkania,
  • opłacającą w Świeradowie-Zdroju podatek od nieruchomości,
  • opłacającą media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Świeradowie-Zdroju.
 2. Warunkiem otrzymania ŚKM jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik numer 2. Wniosek można złożyć w siedzibie Organizatora i od razu odebrać ŚKM.
 3. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:
  1. dokument tożsamości,
  2. pierwszą stronę (zdjęcie lub skan) zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczon ą przez Urząd Skarbowy w Lubaniu lub przy rozliczaniu PIT drogą elektroniczną wydrukowaną pierwszą stronę PIT (wraz z wydrukowanym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru) lub inny bieżący dokument, który potwierdza, że Urząd Skarbowy w Lubaniu jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy),
  3. inny bieżący dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Świeradowie-Zdroju z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Świeradowie-Zdroju, opłaca w Świeradowie-Zdroju podatek od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Świeradowie-Zdroju).
 4. ŚKM wydawana jest bezpłatnie na okres 5 lat.
 5. Okres ważności ŚKM nie jest tożsamy z okresem na jaki została wydana. Utrata uprawnień do posiadania ŚKM powoduje jej nieważność od dnia wystąpienia zdarzenia.
 6. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do ŚKM w trakcie trwania ważności karty.
 7. Istnieje możliwość wydania duplikatu ŚKM w razie jej utraty.
 8. ŚKM należy odebrać osobiście.
 9. ŚKM osób niepełnoletnich odbiera wnioskodawca tj. rodzic lub opiekun prawny.

III . ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚKM

 1. ŚKM jest dokumentem imiennym i spersonalizowanym. Jedynie osoba, której karta została przyznana może z niej korzystać.
 2. Użytkownik ŚKM może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Organizatora Projektu. Lista Partnerów będzie aktualizowana na bieżąco.
 3. Ulgi, zwolnienia i rabaty wynikające z ŚKM mają zastosowanie jedynie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami, zwolnieniami i rabatami obowiązującymi u Partnerów Projektu .
 4. Przedstawiciele/ Pracownicy Partnerów Projektu mają prawo żądać od Użytkownika ŚKM okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. W przypadku posługiwania się ŚKM przez osobę nieuprawnioną, przedstawiciel Partnera Projektu ma prawo zatrzymać kartę, która zostaje niezwłocznie przekazana Organizatorowi Projektu.
 6. Użytkownik ŚKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o każdym przypadku :
  1. zagubienia ŚKM,
  2. utraty uprawnień do posiadania Ś KM,
  3. trudności technicznych z odczytaniem zapisów na ŚKM .
 7. Unieważnienie / blokada ŚKM przez Organizatora Projektu następuje w razie:
  1. utraty uprawnień do posiadania ŚKM,
  2. korzystania (lub próby skorzystania) z ŚKM przez osoby nieuprawnione,
  3. nieprzestrzegania przez użytkownika ŚKM postanowień niniejszego dokumentu.
 8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem ŚKM należy zgłaszać bezzwłocznie do Organizatora Projektu, tj.: Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
  w Świeradowie-Zdroju, u l. Dworcowej 1, w Świeradowie-Zdroju,
  tel. 75 71 36 483 lub 75 71 36 482, it@swieradowzdroj.pl

IV . INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowy ch Użytkownik a ŚKM w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju.
 2. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” zapewni Użytkownikowi ŚKM dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 3. Podanie przez Użytkownika ŚKM danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika ŚKM i tym samym uprawnia Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika ŚKM.
 4. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości lub aktualności danych podanych przez Użytkownika ŚKM . Użytkownik ŚKM jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZBIORU ŚKM

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy w jaki sposób Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” korzysta z danych Użytkownika ŚKM :

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownik a ŚKM jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju.
 2. W sprawach związanych z danymi z pkt. 1 proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: ido@swieradowzdroj.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika ŚKM są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Miejskie go Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny niezbędny dla otrzymania ŚKM.
 5. Podane dane będą przetwarzane do czasu udziału w Programie na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a, b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika ŚKM będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownik a ŚKM nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Użytkownik ŚKM posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownik ŚKM ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownik ŚKM ma prawo do wniesienia skargi do UODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ŚKM

PARTNERAMI NASZEGO PROJEKTU ŚWIERADOWSKA KARTA MIEJSKA ŚKM SĄ:

 1. “Czarci Młyn” , ul. Lwówecka 5, tel. 75 78 45 325, e-mail: biuro@podziemia-wieza.pl, www: podziemna-wieza.pl – z ŚKM bilet 1 zł.
 2. Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Św. Jan” w Krobicy, Krobica 90, tel. 570 778 078, e-mail: biuro@podziemia-wieza.pl, www: podziemna-wieza.pl – z ŚKM bilet 50% tańszy.
 3. Wieża Widokowa w Mirsku, ul. Wodna 4, tel. 570 778 078, e-mail: biuro@podziemia-wieza.pl, www: podziemna-wieza.pl – z ŚKM bilet 50% tańszy.
 4. Centrum Relaksacyjne „SANTE”, ul. Sienkiewicza 10, tel. 75 71 36 733 – z ŚKM 50% zniżki na wejście do groty solnej.
 5. Coffee & Drink Bar „Kofeina”, ul. Sienkiewicza 12b, tel. 603 270 966, www: facebook.com/kofeinaswieradow – z ŚKM 20% zniżki na każdą kawę, ciepłe napoje bezalkoholowe, herbatę i czekoladę.
 6. Przewóz Osób – Bryczką i Saniami Mariusz Burawski, tel. 606 523 283, e-mail: mariuszburawski0@wp.pl – z ŚKM 50% zniżki, przy minimum dwóch osobach, na przejażdżki bryczką a zimą na kulig/ sanie (przy sprzyjających warunkach śniegowych).
 7. Pracownia Piernikowa ISABELL, ul. Rolnicza 2/1, tel. 509 460 300, 75 71 383 44, e-mail: pracownia.piernikowa@gmail.com, www: Pracownia Piernikowa Isabell– z ŚKM 50% zniżki na warsztaty oraz wstęp do pracowni piernikowej.
 8. Wypożyczalnia Rowerów Lech Sport | Rowery Elektryczne, Trail, MTB, ul. Wczasowa 11, tel. 693 239 263, e-mail: info@lechsport.pl – z ŚKM 25% tańsze wypożyczenie rowerów od poniedziałku do czwartku a w weekendy (w tym piątek) 10% taniej oraz 10% rabatu na usługi serwisowe rowerów, www: lato.lechsport.pl
 9. Firma KOCZ Sp. z o. o., tel. 733 250 747, e-mail: rezerwacja@podgondola.eu – z ŚKM w sezonie letnim 50% zniżki na wypożyczenie roweru elektrycznego, w sezonie zimowym 50% zniżki na wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego, 20% zniżki na pozostały sprzęt zimowy w Wypożyczalniach E-Bike i sprzętu narciarskiego „Pod Gondolą” w Świeradowie-Zdroju (Wypożyczalnia A ul. Źródlana/Strażacka, Wypożyczalnia B ul. Źródlana/Strażacka oraz cały rok 50% zniżki na korzystanie z Parkingów A, B, C na terenie Świeradowa-Zdroju (róg ulic: A – Źródlanej i Strażackiej, B – Sienkiewicza i Batorego, C – Sienkiewicza i Wyszyńskiego), www: podgondola.eu
 10. „Na 100%” Edyta Gromnicka, tel. 798 286 000 – z ŚKM od poniedziałku do piątku 20% tańsza pizza, pierogi i napoje gorące zamawiane w IZERSKICH SMAKACH, w soboty i niedziele 10% zniżki na każdą pizzę zamawianą w IZERSKICH SMAKACH
 11. Sky Walk Świeradów-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 6 – z ŚKM 50% tańszy bilet wstępu na wieżę widokową Sky Walk oraz 50% zniżki na WYDARZENIA SPECJALNE – „Zachody Słońca z COOLturą” i „rodzinne niedziele na Sky Walk”, www: visitskywalk.today
 12. Holistic Massage Monika Sosnowska, ul. Piastowska 2/2A, tel. 783 068 934 – z ŚKM 10% tańszy zabieg z oferty Holistic Massage Monika Sosnowska, www: msholisticmassage.pl
 13. TOMART Stanisław Tokarczyk, tel. 509 546 175 – z ŚKM 15% tańsze usługi w zakresie malowania wnętrz (ściany wewnętrzne pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych), znajdujących się w obrębie administracyjnym miasta Świeradów-Zdrój oraz 20% tańsze usługi w zakresie nagłośnienia i prowadzenia imprez rozrywkowych odbywających się w obrębie administracyjnym miasta Świeradów-Zdrój

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.