Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Konkurs na „Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne” w Świeradowie-Zdroju

Regulamin Konkursu na „Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne” – Świeradów-Zdrój 2019/2020

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482, 75 71 36 483, it@swieradowzdroj.pl.

II. Przedmiot Konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:

a. balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym,

b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, segment w szeregowcu itp.),

c. budynku użyteczności publicznej i siedziby firmy (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Świeradowa-Zdroju, podmiotów gospodarczych i instytucji z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, które na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki, balkony świetlnymi dekoracjami.

III. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest ożywienie jesienno-zimowego wyglądu miasta, zachęcenie mieszkańców, przedstawicieli firm i instytucji do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku miasta, nawiązującego do oświetleniowych tradycji Świeradowa-Zdroju.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być:

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miasta Świeradów-Zdrój,

b. osoby prawne, mające siedzibę na terenie miasta Świeradów-Zdrój,

c. podmioty gospodarcze, instytucje pożytku publicznego i inne jednostki mające siedzibę na terenie miasta Świeradów-Zdrój.

3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiada zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na osoby trzecie.

7. Jury Konkursu, za zgodą właściciela danej nieruchomości, może samo zgłosić wyróżniające się pod względem dekoracji świetlnych posesje, budynki, balkony do Konkursu.

V. Terminy:

1. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej Organizatora: stacjakultury.swieradowzdroj.pl

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 6 stycznia 2020 r. (do godziny 17:00) wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

a. przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Organizatora: it@swieradowzdroj.pl, dołączając do zgłoszenia minimum 3 zdjęcia zgłaszanej dekoracji świetlnej, wykonane po zmroku (preferowane zdjęcia w wersji cyfrowej).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zagwarantowanie zachowania iluminacji w charakterze nie zmienionym do dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do 15 stycznia 2020 r.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Organizatora: stacjakultury.swieradowzdroj.pl.

VI. Nagrody:

1. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach:

a. balkon w budownictwie wielomieszkaniowym,

b. posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu),

c. budynek użyteczności publicznej i siedziba firmy.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Oceny zgłoszonych do Konkursu instalacji świetlnych dokona Jury, powołane przez Organizatora.

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.

3. W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolorystyka, oryginalność, pomysłowość, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: stacjakultury.swieradowzdroj.pl.

7. Forma przekazania nagrody oraz data jej wręczenia zostanie określona przez Organizatora i ogłoszona wraz z wynikami na stronie internetowej Organizatora: stacjakultury.swieradowzdroj.pl.

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

5. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

6. Administratorem danych jest Organizator.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej Organizatora: stacjakultury.swieradowzdroj.pl, na oficjalnej stronie miasta Świeradów-Zdrój, w „Notatniku Świeradowskim” lub za pośrednictwem innych nośników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:stacjakultury.swieradowzdroj.pl.

6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.