Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Licznik strat gminy, obiektów noclegowych, gastronomicznych i pracowników branży turystycznej Świeradowa-Zdroju
Start licznika: 11.12.2020 r. godz. 13.00
Stop licznika: 19.02.2021 r. godz. 15.00

115 093 640,00 zł

Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu "Czarci Młyn"

zlokalizowanego w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Lwóweckiej 5, zwanego w dalszej części obiektem.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystający z obiektu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i respektować wszystkie jego zapisy, a korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie jego postanowienia.
 2. Obiekt jest miejscem publicznym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i pozostającym w użyczeniu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (MCKAiPG) , przy ul. Dworcowej 1.
 3. Zwiedzanie i korzystanie z obiektu jest odpłatne.
 4. Wysokość opłat, sposób korzystania z biletów oraz wykaz osób upoważnionych do zakupu biletów ulgowych, określa cennik dostępny w obiekcie, w BIP, na stronie internetowej oraz w kasie i stanowi załącznik n r 2 do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

§2. Dni i godziny otwarcia. Czas zwiedzania

 1. Obiekt można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych do 30 osób.
 2. Grupy zorganizowane (minimum 15 osób) zobowiązane są do wcześniejszego telefonicznego lub mailowego ustalenia terminu przyjazdu najlepiej z minimum jednodniowym wyprzedzeniem – nr tel.: 75 78 45 325, e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl.
 3. Od września do czerwca włącznie obiekt jest czynny:- od środy do soboty w godzinach 10.00 -16.00,- zwiedzanie zaczyna się o każdej pełnej godzinie: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.
 4. W lipcu i sierpniu oraz w okresie zimowych, ferii dolnośląskich obiekt jest czynny :- od wtorku do soboty w godzinach 10.00-17.00.- zwiedzanie zaczyna się o każdej pełnej godzinie: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
 5. Czas zwiedzania wynosi około 30 minut.
 6. Od września do czerwca w każdy wtorek organizowane są warsztaty z pieczenia chleba. Maksymalna ilość osób na warsztatach to: 10 osób dorosłych lub 16 dzieci. Na warsztaty obowiązuje rezerwacja telefoniczna lub mailowa.
 7. Dostępne godziny warsztatów to 9.00 i 12.00. Warsztaty trwają do 3 godzin.
 8. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania i czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy lub całkowitego wyłączenia obiektu, o czym informacja będzie podana do wiadomości publicznej.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych dni i godzin otwarcia podane są do wiadomości publicznej na stronie miasta Świeradów-Zdrój [www. swieradowzdroj.pl] oraz na profil u Facebook: /CzarciMlynSwieradow.

 

§3. Zasady zwiedzania i korzystania z obiektu

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z gospodarzem obiektu lub z przewodnikiem zewnętrznym, po ustaleniu tego z gospodarzem.
 2. Czas oczekiwania gospodarza na grupę wynosi maks. 5 minut od godziny rezerwacji.
 3. Turyści indywidualni mają możliwość zwiedzania o każdej pełnej godzinie z gospodarzem, chyba że dana godzina jest zarezerwowana dla grupy zorganizowanej.
 4. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji ze zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie telefonicznie lub mailowo gospodarza obiektu.
 5. Na terenie obiektu można swobodnie robić zdjęcia i nagrywać.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez gospodarza obiektu , w szczególności jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie prawni.
 8. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej.
 9. Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się:
  1. prowadzenia działalności handlowej, bez zgody gospodarza terenu;
  2. przenoszenia wyposażenia obiektu, bez zgody gospodarza terenu;
  3. niszczenia mienia;
  4. niszczenia terenu zielonego wokół obiektu;
  5. niszczenia miejsc przeznaczonych do wypoczynku;
  6. zakłócania porządku;
  7. wprowadzania zwierząt bez smyczy;
  8. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
  9. wnoszenia na teren obiektu: wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.
 11. W obiekcie istnieje możliwość zorganizowania spotkania, typu wydarzenie kulturalne, po ustaleniu z gospodarzem wszelkich szczegółów, także tych związanych z kosztami.
 12. Na terenie obiektu „Czarciego Młyna” obowiązuje segregacja śmieci, gdyż dbamy o środowisko naturalne.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 3. Osoby uczulone na zioła, gluten i inne substancje korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 4. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego zachowania i niewłaściwego korzystania z infrastruktury obiektu. W związku z tym, wszelkie uwagi dotyczące awarii, uszkodzeń i zniszczeń należy niezwłocznie przekazać gospodarzowi obiektu.
 5. Za szkody spowodowane w obiekcie, na mieniu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Podczas odwiedzin w obiekcie osobą decyzyjną pozostaje gospodarz, do którego uwag należy się stosować.
 7. Biorący udział w zwiedzaniu, warsztatach i wydarzeniach mających miejsce na terenie obiektu, zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych, BHP, przepisów przeciwpożarowych i ogólnych zasad współżycia społecznego .
 8. Wszelkie zachowania, które będą wykroczeniem poza Regulamin, a prośby gospodarza nie przyniosą skutku, zostaną zgłoszone odpowiednim służbom porządkowym, w tym policji.
 9. Osoby korzystające z obiektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych, głównie na stronie miasta oraz profilu obiektu w mediach społecznościowych itp.
 10. Za pieniądze, klucze, dokumenty i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni oraz innych miejscach na terenie obiektu, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W sprawach skarg i wniosków organem nadrzędnym jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482 lub 75 71 36 483.
 
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.