Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju zlokalizowanego w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Rolniczej 7.

zwanego w dalszej części obiektem.

Postanowienia ogólne.
§ 1

 1. Korzystający z obiektu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i respektować wszystkie jego zapisy, a korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie jego postanowienia.
 2. Obiekt jest miejscem publicznym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i pozostającym w użyczeniu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (MCKAiPG), przy ul. Dworcowej 1.
 3. W skład obiektu wchodzą: budynek centrum z salami tematycznymi, teren zielony, ogród edukacyjny z sadem, winnicą, pasieką i małą architekturą ogrodową.
 4. Zwiedzanie i korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
 5. Bezwzględnie zabrania się przebywania osobom postronnym, niebiorącym udziału w zajęciach/wydarzeniach, na całym terenie obiektu poza godzinami pracy obiektu.

Dni i godziny otwarcia. Czas prezentacji.
§ 2

 1. Obiekt można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszego telefonicznego lub mailowego ustalenia terminu przyjazdu (nr tel.: 75 617 14 42, e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl).
 3. Obiekt jest czynny:
 4. a) od września do czerwca (włącznie): od wtorku do soboty w godz. 10.00-16.00.
 5. b)  od lipca do sierpnia: od wtorku do soboty w godz. 10.00-17.00.
 6. Prezentacje zaczynają się o każdej pełnej godzinie: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
 7. Czas prezentacji wynosi około 40 minut.
 8. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania i czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy lub całkowitego wyłączenia Obiektu, o czym informacja będzie podana do wiadomości publicznej.
 9. Obiekt jest monitorowany.
 10. Warsztaty prowadzone w Obiekcie prowadzone są w różnych terminach i porach dnia, dlatego Obiekt zastrzega sobie, że treść prezentowanych materiałów może różnić się od standardowej prezentacji. Obiekt zastrzega sobie także prawo do zmian w godzinach ze względu za prowadzone inne zajęcia, warsztaty, bądź imprezy tematyczne.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych dni i godzin otwarcia podane są do wiadomości publicznej na stronie Stacji Kultury stacjakultury.swieradowzdroj.pl w zakładce Izerska Łąka oraz na profilu Facebook: /IzerskaLaka.

 

Zasady zwiedzania i korzystania z Obiektu.
§ 3

 1. Osoba odpowiedzialna za grupę/organizator zapoznaje opiekunów i uczestników z zagrożeniami związanymi z obecnością pszczół na terenie Obiektu oraz rozpoznaje czy nie ma wśród nich przypadków schorzeń lub innych przeciwwskazań uniemożliwiających korzystanie z O
 2. Turyści indywidualni mają możliwość zwiedzania Obiektu o każdej pełnej godzinie
  z Gospodarzem.
 3. Czas oczekiwania Gospodarza na grupę wynosi 10 minut od godziny rezerwacji.
 4. Na terenie Obiektu można robić zdjęcia i nagrywać filmy, bez zgody gospodarza obiektu nie można robić zdjęć i nagrywać filmów podczas prezentacji i warsztatów.
 5. Osoby przebywające na terenie Obiektu są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Gospodarza.
 6. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 7. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na terenie Obiektu bez opieki osoby dorosłej.
 8. Zabrania się wstępu do Obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ogółu, zakłócić porządek zwiedzana, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 9. Osoby uczulone na zioła, pszczoły, miód i inne korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność.
 10. Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 11. Osobom znajdującym się na terenie Obiektu zabrania się:
  1. prowadzenia działalności handlowej;
  2. przenoszenia wyposażenia Obiektu, bez zgody Gospodarza terenu;
  3. niszczenia mienia;
  4. niszczenia terenu zielonego wokół Obiektu;
  5. niszczenia miejsc przeznaczonych do wypoczynku;
  6. zakłócania porządku;
  7. wprowadzania zwierząt bez smyczy;
  8. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
  9. wnoszenia na teren Obiektu: wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.
 1. W Obiekcie istnieje możliwość zorganizowania spotkania, typu wydarzenie kulturalne, po ustaleniu z Gospodarzem wszelkich szczegółów, także tych związanych z kosztami.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, gdyż dbamy o środowisko naturalne.

 

Postanowienia końcowe.
§ 4

 1. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin, oraz w jakikolwiek inny sposób przeszkadzający innym osobom przebywającym na terenie obiektu.
 3. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego zachowania i niewłaściwego korzystania z infrastruktury obiektu. W związku z tym wszelkie uwagi dotyczące awarii, uszkodzeń i zniszczeń należy niezwłocznie przekazać pracownikom obiektu.
 4. Za szkody spowodowane w obiekcie, na mieniu stanowiącym własność MCKAiPG Stacja Kultury w Świeradów-Zdrój przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Podczas odwiedzin w obiekcie osobą decyzyjną pozostaje gospodarz, do którego uwag należy się stosować.
 6. Biorący udział w zwiedzaniu, warsztatach i wydarzeniach mających miejsce na terenie obiektu, zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych, BHP, przepisów przeciwpożarowych i ogólnych zasad współżycia społecznego.
 7. Wszelkie zachowania, które będą wykroczeniem poza Regulamin, a prośby pracowników nie przyniosą skutku, zostaną zgłoszone odpowiednim służbom porządkowym, w tym policji.
 8. Osoby korzystające z obiektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych, głównie na stronie MCKAiPG, miasta Świeradów-Zdrój oraz profilu obiektu w mediach społecznościowych, w „Notatniku Świeradowskim” itp.
 9. Za pieniądze, klucze, dokumenty i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni oraz innych miejscach na terenie obiektu, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W sprawach skarg i wniosków organem nadrzędnym jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482 lub 75 71 36 483.
 11. Niniejszy Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej MCKAiPG stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.