Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

IzeRYNEK

Regulamin Jarmarku Lokalnego „IzeRYNEK”

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z placu handlowego Jarmarku Lokalnego „IzeRYNEK” położonego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Wyszyńskiego 15, zwanego dalej „Jarmarkiem”.

§ 2

 1. Jarmark organizuje „Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
  w Świeradowie-Zdroju zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Kontakt do Organizatora:
  Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
  ul. Dworcowa 1
  59-850 Świeradów-Zdrój
  e-mail: stacjakultury@swieradowzdroj.
  tel. 75/7136482
 3. Jarmark zlokalizowany jest na terenie należącym do Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
 4. W godzinach 18.00 – 7.00 bezwzględnie zabronione jest przebywanie na terenie Jarmarku osób nieupoważnionych przez Organizatora.

 

§ 3

Handel na Jarmarku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 4

Ustala się następujące dni korzystania z Jarmarku:

 1. Jarmarki stałe – czwartki i soboty w godzinach 8:00 – 16:00,
  w wyżej wymienionych terminach wszystkie domki przypisane/zarezerwowane są dla stałych wystawców, których lista znajduje się u Organizatora oraz na stronie www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl
 2. Dopuszcza się korzystanie z terenu Jarmarku w pozostałe dni tygodnia, po wcześniejszym zgłoszeniu
  do Organizatora.
 3. Dopuszcza się możliwość organizacji na terenie Jarmarku wydarzeń (przez podmioty zewnętrzne)
  po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Organizatorem.

 

§ 5

 1. Organizator Jarmarku nie zapewnia wystawcom dostępu do wody oraz prądu,
  na ul. Wyszyńskiego koło Placu Zabaw dostępna jest toaleta przenośna.
 2. Jarmark podzielono na 2 strefy:
  1. strefa I zwana „Izerskie Cuda” obejmuje 10 domków jarmarcznych, w których dozwolona jest sprzedaż rękodzieła i produktów lokalnych, ewentualnie innych po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Domki oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie są dostępne bez opłat dla wystawców po wcześniejszej rezerwacji.
  2. strefa II zwana „Dobra wszelakie” – teren poza domkami – sprzedaż pozostałych towarów.
  3. W przypadku niezjawienia się wystawcy z rezerwacją do godziny 10:00 w dniu Jarmarku, dopuszcza się możliwość zagospodarowania domków przez innych wystawców.

 

§ 6

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Jarmarku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 7

Wykonywanie na Jarmarku zarobkowych czynności usługowych jest dopuszczalne na ogólnych zasadach wynikających z ustaw w sposób nie utrudniający innym osobom i jednostkom działalności handlowej.

§ 8

 1. Na Jarmarku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż
  na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
 2. Na Jarmarku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:
  1. napojów alkoholowych bez wymaganych zgód i koncesji,
  2. nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,
  3. broni, amunicji i materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,
  4. mięsa, wędlin, grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
  5. artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych i pochodzących z kradzieży, a także innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.
 3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.
 4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

 

§ 9

 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Jarmarku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
 2. Na Jarmarku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.
 3. Na Jarmarku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.
  4. Zabrania się parkowania pojazdów na terenie Jarmarku.

 

§ 10

 1. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na Jarmarku obowiązane są do:
  1. przestrzegania regulaminu Jarmarku,
  2. stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez Organizatora Jarmarku,
  3. przestrzegania w szczególności przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych
   i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
  4. utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz zabrania ze sobą po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań i odpadów pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą,
  5. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Organizatora Jarmarku oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,
  6. używania na Jarmarku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby klienci mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

 

§ 11

 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji domków jarmarcznych w strefie I zwanej „Izerskie Cuda”. Rezerwacji dokonuje się e-mailowo na adres Organizatora. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 2. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w strefie I zwanej „Izerskie Cuda” mają miejscowi/lokalni: rękodzielnicy, producenci, wytwórcy, artyści i rolnicy.
 3. Osoba posiadająca potwierdzoną pisemnie rezerwację powinna ją mieć przy sobie na Jarmarku
 4. Lista stałych wystawców dostępna jest na stronie www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

 

§ 12

 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca z którego prowadzona jest sprzedaż.
 2. Zabrania się handlu poza terenem Jarmarku.

 

§ 13

Udział w Jarmarku jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.