Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Miejskie Rowery Elektryczne

miejskie rowery elektryczne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH dla MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w ramach Projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie - ElektroBike”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świeradowa Zdroju! Z przykrością informujemy, że w sezonie 2022 nie przyjmujemy zapisów na wypożyczenie miejskich rowerów elektrycznych.

 • Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej w ramach projektu „Świeradowskie Rowery Miejskie – ElektroBike” będącej w użyczeniu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (zwanym dalej MCKAiPG Stacja Kultury).
 • Wypożyczalnia rowerów elektrycznych (zwana dalej wypożyczalnią) w Świeradowie-Zdroju mieści się przy ul. Dworcowej 1 i jest czynna od kwietnia do października.
 • Wypożyczany sprzęt jest w użyczeniu MCKAiPG „Stacja Kultury”, ale stanowi własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
 • Za prowadzenie wypożyczalni odpowiedzialni są pracownicy MCKAiPG w Świeradowie-Zdroju, zwani pracownikami Wypożyczającymi.
 • Z wypożyczalni korzystać mogą nieodpłatnie mieszkańcy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz pracownicy Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy w ramach swoich obowiązków służbowych.
 • Wypożyczalnia czynna jest w godzinach:
  • poniedziałek – piątek – 10.00 – 16.00.
 • Istnieje możliwość zmiany godzin otwarcia Wypożyczalni.
 • Wypożyczanie sprzętu zostanie wstrzymane w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lub też innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wypożyczającego.
 • Rowery i sprzęt rowerowy wypożyczane są maksymalnie na 24 godziny lub weekend (od piątku do poniedziałku).
 • Jedna osoba dorosła może wypożyczyć jednorazowo dwa rowery.
 • Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki (łącznie):
  • mieć ukończone 18 lat,
  • przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
  • podpisać umowę wypożyczenia sprzętu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  • osoba małoletnia może korzystać ze sprzętu wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,
  • osoba Wypożyczająca i użytkująca sprzęt nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 • Jeżeli pracownik Wypożyczający uzna Wypożyczającego za niespełniającego warunków, o których mowa w ust. 11 lub za niewiarygodnego lub zaistnieją inne przesłanki, Wypożyczający może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z pracownikiem Wypożyczającym. Jeżeli po upływie 15 min. od umówionego terminu rezerwacji Wypożyczający nie odbierze zamówionego wcześniej sprzętu, to rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wola zarezerwowania więcej niż dwóch jednostek sprzętu, rowerów i/lub sprzętu rowerowego wymaga osobnego ustalenia z pracownikiem Wypożyczającym z 2-3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Istnieje możliwość wydłużenia wypożyczenia roweru pod warunkiem, że rower ten nie będzie zarezerwowany dla innego Wypożyczającego. Decyzję o możliwości wydłużenia czasu wypożyczenia podejmuje pracownik
 • Wypożyczający, który odpowiada za realizację zadania.
  Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi i wyłącznie w celach niekomercyjnych,
  • zwrotu czystego sprzętu do miejsca wypożyczenia w stanie nieuszkodzonym (sprawnego technicznie), w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu; dowód zwrotu sprzętu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu pracownikowi Wypożyczającemu i odstawienia go, na własny koszt, do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki podczas użytkowania,
  • w razie uszkodzenia sprzętu w trakcie jego wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek
   dostarczyć go do Wypożyczalni we własnym zakresie i na własny koszt,
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie,
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikłych z winy Wypożyczającego lub zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego sprzętu,
  • stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej, straży ochrony przyrody, pracowników Wypożyczających sprzęt oraz innych służb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielania pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  • niezwłocznego powrotu w sytuacji nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych lub też z innych powodów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,
  • wypełnienia anonimowej ankiety, przy zwrocie roweru, dotyczącej użytkowanego sprzętu, jeśli pracownik Wypożyczalni zaproponuje,
  • przestrzegania wszystkich zapisów instrukcji obsługi i korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 • W trakcie korzystania ze sprzętu nie wolno:
  • spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,
  • pozostawiać roweru bez nadzoru,
  • odstępować wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
  • lekceważyć sygnałów wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności lub zakłócać spokoju, wznosić okrzyków i wszczynać fałszywych alarmów.
 • W przypadku:
  • nieprzestrzegania zapisów Regulaminu, w szczególności niewłaściwego użytkowania sprzętu, pracownik Wypożyczający może żądać zwrotu go przed upływem deklarowanego czasu jego wypożyczenia,
  • utraty wypożyczonego sprzętu na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający, w tym kradzieży lub zagubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu utraty sprzętu),
  • kradzieży sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić pracownikowi Wypożyczającemu,
  • nie zwrócenia sprzętu do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu i nie poinformowanie pracownika Wypożyczającego o tym fakcie, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego,
  • Wypożyczającego, który nie przestrzegał Regulaminu, a który ponownie będzie zabiegać o wypożyczenie roweru lub sprzętu, pracownik Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia.
 • Wysokość szkody ustala pracownik Wypożyczający, w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy, po zasięgnięciu opinii pracownika firmy serwisującej sprzęt.
 • Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wypożyczający:
  • zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce,
  • ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu,
  • będąc uczestnikiem ruchu drogowego, jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność,
  • zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczającego.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Dopuszcza się publikację najważniejszych zasad korzystania z wypożyczalni, jednak ich znajomość nie zwalnia ze znajomości wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
 • Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju oraz na stronach internetowych:
  • MCKAiPG „Stacja Kultury” – www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl/
  • miasta Świeradów-Zdrój – www.swieradowzdroj.pl/
 • Telefony alarmowe:
  • GOPR – 601 100 300
  • POLICJA – 997
  • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
  • STRAŻ POŻARNA – 998, (52) 383 6770
  • WYPOŻYCZALNIA – 75 71 36 483, 75 7136482
  • TEL. KOMÓRKOWY ALARMOWY – 112

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.