Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Gdzie to jest? – konkurs publikowany w „Notatniku Świeradowskim”

REGULAMIN KONKURSU „GDZIE TO JEST?”

I. ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

II. ZASADY UDZIAŁU

1. Konkurs polega na rozpoznaniu i podaniu w wiadomości e-mail wysłanej na adres notatnik@swieradowzdroj.pl, nazwy miejsca/obiektu/wydarzenia, które przedstawia zdjęcie opublikowane na łamach „Notatnika Świeradowskiego”.

2. Ostateczny termin przesyłania odpowiedzi upływa w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym w „Notatniku Świeradowskim”.

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba powyżej 18 roku życia. W Konkursie może wziąć udział również osoba poniżej 18 roku życia, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy dołączyć do wiadomości e-mail wraz z odpowiedzią konkursową.

4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodzina pracowników Organizatora.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w danej edycji Konkursu nie więcej niż jeden raz, jeżeli wypełni warunki niniejszego Regulaminu. Udział w jednej edycji Konkursu nie wyklucza z udziału w kolejnych edycjach.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Spośród poprawnie nadesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze każdorazowo jednego Zwycięzce.

8. Ze Zwycięzcą Konkursu Organizator skontaktuje się drogą e-mailową. Jednocześnie Organizator poinformuje o werdykcie Konkursu na łamach kolejnego wydania „Notatnika Świeradowskiego”.

9. Ilość nagród przeznaczonych do wydania w ramach jednej edycji Konkursu to 1 nagroda rzeczowa. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od postanowień Organizatora nie przysługuje odwołanie.

2. Prawo do interpretacji regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie lub spornych przysługuje Organizatorowi.

3. Jednoznaczną akceptacją powyższego Regulaminu jest zgłoszenie do Konkursu.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Niniejszy, zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2021 r.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.