Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY
w Świeradowie-Zdroju

ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

KONKURS NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ TEATRALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

Zwycięski scenariusz wykorzystany zostanie w spektaklu stworzonym przez grupę teatralną, istniejącą od lutego przy „Izerskiej łące”, w mojej reżyserii – Katarzyna Rzeczkowska🥰.
Termin nadsyłania prac; od 12.10.2022r. do 05.11.2022r.
Scenariusz, na podstawie którego powstanie spektakl, musi być na minimum 40, a maksimum 60 minut, na 7 lub 8 postaci. Temat dowolny, raczej uniwersalny!
Nagrodą będzie voucher do księgarni na kwotę 150 zł. oraz nazwisko SCENARZYSTY na afiszu spektaklu 🥰😉🙃.
REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ TEATRALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju – ORGANIZATOR wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej ‘Izerska Łąka” – KOORDYNATOR KONKURSU zapraszają wszystkie chętne osoby do udziału w konkursie pt. „Scenariusz teatralny”.
I. CEL KONKURSU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCENARIUSZA
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego scenariusza teatralnego, który wykorzystany zostanie w spektaklu stworzonym przez grupę teatralną, istniejącą przy „Izerskiej Łące” przy ul. Rolniczej 7 w Świeradowie-Zdroju.
Reżyserem spektaklu będzie Katarzyna Rzeczkowska – opiekun grupy teatralnej działającej przy „Izerskiej Łące”.
Scenariusz powinien być przewidziany na spektakl trwający minimum 40, a maksimum 60 minut, rozpisany na maksymalnie 7 – 8 postaci.
Scenariusz teatralny może dotyczyć dowolnego tematu, nienaruszającego ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Scenariusz powinien być uniwersalny na tyle, aby móc go wystawić o każdej porze roku, przy różnych okazjach.
II. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób prywatnych.
Każda osoba niepełnoletnia chcąca wziąć udział w konkursie musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszy regulaminem oraz samodzielne napisanie scenariusza.
Każda propozycja konkursowa musi zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, nr kontaktowy, e-mail.
W momencie zgłoszenia pracy do konkursu autor częściowo zrzeka się praw autorskich na rzecz Organizatora (częściowo, tj.; praca nadal pozostaje własnością autora, jednak użycza on praw autorskich CEE „Izerska Łąka” w trakcie wystawiania spektaklu (bez względu na ilość przedstawień i czas ich grania). Autor pozwala także na modyfikacje scenariusza, jeśli niezbędne będzie to podczas realizacji spektaklu.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY PRACY
Scenariusz nie może propagować treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, normami społecznymi oraz narażających dobry wizerunek MCKAiPG STACJA KULTURY oraz CEE „Izerska Łąka”.
Scenariusz nie może zawierać nazw firm, nazw własnych chronionych prawami autorskimi itp.
Organizator wraz z Koordynatorem konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia jakie mogą się wiązać z wykorzystaniem przez autora materiału, do którego nie posiadał on praw autorskich.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Termin nadsyłania prac; od 12.10.2022r. do 05.11.2022r..
Propozycje należy dostarczyć na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) do siedziby Organizatora, MCKAiPG STACJA KULTURY przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju lub do CEE „Izerska Łąka” przy ul. Rolniczej 7 Świeradowie-Zdroju, bądź przesłać na adres e-mail izerskalaka@swieradowzdroj.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania scenariusza i bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi do dnia 12.11.2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, na stronie FB Organizatora oraz Koordynatora, a także w Notatniku Świeradowskim.
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 1.
MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod aresem email: ido@swieradowzdroj.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.
Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
Nagrodą za wybrany scenariusz będzie voucher do księgarni na kwotę 150zł. oraz nazwisko SCENARZYSTY na afiszu spektaklu.
Treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do niewyłonienia zwycięzcy bez podania przyczyny.

Podziel się ze znajomymi:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.